Fribo Stödboende (SoL)

Om Fribo Stödboende

Fribo Stödboende är ett stöd- och träningsboende som vänder sig till unga i åldern 16–20 år, som avses i 6 kap 1 § SoL (Socialtjänstlagen). Fribo Stödboende har tillstånd för 10 platser.

På Fribo Stödboende bor man om man har svårt att få livet att fungera utan hjälp och stöd. Det kan vara svårigheter i hemmiljön, eller att man kommer från en tidigare placering i familjehem eller institution och behöver ett mellansteg mot ett eget boende. Det kan också vara en psykosocial problematik, eller någon form av psykiskt/intellektuellt funktionshinder som skapar begränsningar och svårigheter i livssituationen. Ofta leder dessa typer av begränsningar till en allt svårare livssituation som kan resultera i konflikter, relationsproblem, skolproblem, psykisk ohälsa, isolering, passivitet, dålig självkänsla, dåligt självförtroende etcetera. I sådana situationer kan ett boende med stöd, träning, omsorg och vägledning skapa förutsättningar för att uppnå en mer hållbar, självständig och på sikt fungerande livssituation.

Fribo Stödboende är ett stödboende där hög personalnärvaro med kontinuitet i närvaron möjliggör att skapa en god tillit, omsorg, trygghet och ett meningsfullt innehåll utifrån varje individs behov. På Fribo erbjuds möjligheter till både individuella och gemensamma aktiviteter. På Fribo Stödboende får man både stöd och träning kring det egna boendet och livssituationen, men också möjligheten att vara en del i ett meningsfullt och större sammanhang tillsammans med andra.

På Fribo Stödboende arbetar vi med förhållningssätt som utgår från ett KBT-perspektiv där nuet och framtiden med dess möjligheter är centrala utgångspunkter. Vi arbetar med en tydliggörande pedagogik där struktur, förutsägbarhet och tydlig kommunikation är centralt. Andra förhållningssätt är lågaffektivt bemötande för ett gott och tryggt bemötande i alla situationer, relationellt arbete för samtal och dialog, miljöterapeutiskt förhållningssätt där inlärning sker i olika miljöer och sammanhang, etcetera. Vid behov av mer riktade terapeutiska behandlingsinsatser så medverkar Fribo till att tillgängliggöra det genom extern kontakt via regionens resurser eller någon form av konsultpsykolog.

Adress och kontaktuppgifter

Kohagsgatan 28
561 49 Huskvarna
036-14 75 77

Bruno Forselius, föreståndare
Tfn 073-752 82 76
bruno@fribo.se

Pontus Larsson, arbetsledare/samordnare
Tfn 076-273 66 00
pontus@fribo.se