Fribo Rehabilitering (SoL)

Vem bor på Fribo Rehab?

På Fribo Rehab bor man om man har svårt att få livet att fungera utan hjälp och stöd. Det kan vara utifrån svårigheter i hemmiljön, eller att man kommer från en tidigare placering i familjehem eller institution och behöver ett mellansteg mot ett eget boende. Det kan också vara en psykosocial problematik, eller någon form av psykiskt/intellektuellt funktionshinder som skapar begränsningar i livssituationen.

Ofta leder dessa typer av begränsningar till en allt svårare livssituation som kan resultera i konflikter, relationsproblem, skolproblem, psykisk ohälsa, isolering, passivitet, dålig självkänsla och dåligt självförtroende etc. I sådana situationer kan ett boende med stöd, träning, omsorg, vägledning bli förutsättning för att uppnå en mer hållbar och fungerande livssituation.

Trygghet, tillit, omsorg och ett gott bemötande är alltid grunden i vårt arbete. Det är i mötet förändring kan ske.

"Trygghet, tillit, omsorg och ett gott bemötande är alltid grunden i vårt arbete. Det är i mötet förändring kan ske."

Boende i egen lägenhet

På Fribo bor man i en egen lägenhet under samma förutsättningar som övriga hyresgäster på området. Skillnaden är att alkohol och droger inte tillåts, inte vapenliknande föremål och inte heller husdjur. I övrigt gäller samma regler som för övriga boende på området. Lägenheten där man bor finns i samma huskropp som personallägenheten och gemensamhetslokalen.

Fribo har också tillgång till andra lägenheter på området, som kan bli aktuella då man närmar sig en utflyttning. Däremot kan vi inte lämna över hyreskontrakt då det råder bostadsbrist på orten och man måste stå i kö hos bostadsbolaget. Alla hyreskontrakt är därför andrahandskontrakt med Fribo.

Att kunna sköta en lägenhet med städ, tvätt, mat, inköp, ekonomi och allt annat som det innebär är basala delar i livet. Här finns tillgång till stöd och hjälp av personal där man tillsammans gör upp en veckoplanering för att få boendet att fungera.

Vi tror också att en god miljö präglad av ordning och trevlig inredning är viktiga komponenter för välmående. Syftet är att man som boende ska upptäcka fördelarna med ett genomtänkt och väl fungerande hem. Ökad trivsel i hemmet skapar också trygghet och harmoni inombords.

Det goda samtalet, motivation och vägledning

På Fribo Rehab har man tillgång till två kontaktpersoner som finns till för stöd och hjälp kring samtal, planering, möten, kontakter, motivation etc. Självklart har man också tillgång till övrig personalgrupp. Genom kontaktpersonerna, eller någon annan i personalen, ges möjligheten till samtal. Många gånger handlar samtalen om vardagens glädjeämnen och svårigheter, men också för att stärka självförtroende och självkänsla, ibland handlar det om tröst, förståelse och vägledning. Ibland handlar det om att motivera. Vi utgår oftast från ett KBT-förhållningssätt där fokus läggs på nuet och de möjligheter till positiv förändring som finns i tillvaron. Vid behov av mer riktade samtal kring tidigare händelser och svårigheter tar vi hjälp av vår psykolog, eller hjälper till att skapa samtalsmöjligheter med professionell sjukvårdspersonal, eller liknande.

På Fribo fungerar personalen som positiva förebilder och vägledande behandlingspedagoger där hjälp till självhjälp är en viktig utgångspunkt i arbetet. Det handlar om att man själv ska få hjälp att erövra redskap till att hantera livets utmaningar och svårigheter. Vi samtalar om vardagens olika situationer, ser dem som möjligheter till reflektion och social träning. Hur kan man tänka och göra saker annorlunda? Hur kan man lära av tidigare misstag? Här använder vi också ett miljöterapeutiskt förhållningssätt där varje ny situation kan bli ett användbart redskap till positiv förändring.

Delaktighet och meningsfullhet

Att känna delaktighet och meningsfullhet i tillvaron är också viktiga delar i en helhet. På Fribo betonar vi vikten av att vårda det egna nätverket med släktingar och positiva vänrelationer. Ibland finns det också behov av att ta del av gemenskapen med andra som bor på Fribo och därför erbjuder vi möjligheten till olika aktiviteter tillsammans med både personal och boenden, ibland individuellt med enbart personal. Detta sker och planeras utifrån behov. Det kan handla om vardagsutflykter, fikar, ta en lunch, att spela bowling, filmkvällar, resor, gemensamma måltider etc. Det kan också handla om att prova på nya aktiviteter utanför Fribo i föreningslivet på orten. Att vara tillsammans blir både en social träning med en möjlighet till interaktion med andra, det kan också leda till ett vidgat kontaktnätverk och en större känsla av delaktighet.

En utgångspunkt när man bor på Fribo är att man har någon form av sysselsättning såsom skola, arbete, praktik eller liknande, som ligger utanför verksamheten. Här har man tillgång till personalens stöd och hjälp vid behov. Det kan vara att få stöd i att hitta lämplig sysselsättning, ibland få transporthjälp, ibland få hjälp med kontakter och planering där man har sin sysselsättning. På Fribo har vi också tillgång till en resurslärare ett par kvällar i veckan, om man vill ha hjälp med läxläsning.