Om Fribo

Beprövad erfarenhet sedan 1992

Fribo har en lång och beprövad erfarenhet då verksamheten varit i gång sedan 1992. Uppstarten var en avknoppning från dåvarande AMI-S som arbetade med stöd kring yrkesvägledning och yrkesträning. Då många i målgruppen hade behov av ett mer omfattande stöd för att få tillvaron att fungera, startade Fribo Rehabilitering som ett alternativ och en möjlighet. Några år senare 1995 genomfördes den stora psykiatrireformen där många inom psykiatrin skulle flytta ut till egna bostäder med kommunalt stöd i stället för sjukvårdsrelaterat stöd. Här blev också Fribo en del i att möta behoven under genomförandet av reformen som eftersträvade en normalisering av livssituationen. Alltsedan dess har Fribos arbetsmodell i grunden varit likadan – att se till hela människans behov och ge stöd till normalisering, meningsfullhet och livskvalitet. Idag arbetar Fribo fortfarande med stöd, omsorg, träning och vägledning kring hela livssituationen, även om målgrupperna har förändrats med tiden. Fribos verksamhet har idag nya förgreningar i form av stödboende för unga, samt LSS-stöd för vuxna.

Vem bor på Fribo och hur bor man?

På Fribo har vi tillstånd för stödboende, hem för viss heldygnsvård/kortidsboende, LSS-serviceboende, LSS-gruppboende. Bor man på Fribo har man oftast svårigheter och behov av stöd utifrån områdena autism och intellektuella funktionshinder. Behoven kan också vara utifrån någon form av psykosocial problematik eller i kombination med autism och intellektuella funktionshinder. På Fribo arbetar vi inte med en aktiv missbruks-, drog- eller kriminalitetsproblematik.

På Fribo bor man i en egen lägenhet, antingen i trapphus där personal- och gemensamutrymme finns på markplan, alternativt så bor man i en lägenhet i närheten. Fribo ligger på området Öxnehaga som tillhör Huskvarna.

När man bor på Fribo så har man inte husdjur i sin lägenhet. På Fribo nyttjar man heller inte alkohol- eller andra typer av droger, eller har fester med den typen av inslag. Man har heller inte vapen eller vapenliknande föremål i lägenheten där man bor. Anledningen till detta är att Fribo ska vara ett tryggt boende med lugn och ro för alla som bor där, och en möjlighet i livet att i lugn och ro kunna utvecklas och ha ett bra liv.

På Fribo finns alltid personal tillgänglig dygnet runt. På nattetid så är det sovande jour. Fribo har alltid haft hög personaltäthet som den viktigaste resursen för att skapa trygghet och förutsättningar för förändring, meningsfullhet, livskvalitet etcetera. Det är personalens kompetens som är resursen i verksamheten.

Så här arbetar vi på Fribo

På Fribo har vi en humanistisk syn på människan där vi tror att alla människor kan utvecklas och förändras med rätt förutsättningar. Ibland handlar det om att göra det bästa av de goda förmågor man har, ibland att få hjälp att finna en väg framåt i livet som gör att man kan leva ett bra liv. Det handlar mycket om att hjälpas åt att skapa möjligheter till meningsfullhet, livskvalitet och en normalisering av tillvaron. Det är det vi som personal på Fribo är till för att stötta med oavsett man bor på vårt stödboende, korttidsboende eller LSS-boende.

Förhållningssätt och metodutgångspunkter som vi använder på Fribo är salutogena och eklektiska. Det innebär att vi utgår från en individanpassning där vi tillsammans med den boende tar hjälp av sakkunnig psykolog och eftersträvar att utgå från förhållningssätt som är bra, positiva och fungerar för den individ som det avser. Meningsfullhet, sammanhang, normalisering och livskvalitet är ledord och målsättningar i arbetet. Här är KBT-perspektivet med nuet och framtiden med dess möjligheter centrala utgångspunkter. Vi arbetar med en tydliggörande pedagogik där struktur, förutsägbarhet och tydlig kommunikation är konstruktiva hjälpmedel. Andra förhållningssätt är att betona det egna nätverkets roll, att ha ett lågaffektivt bemötande där ett gott och tryggt bemötande sker, att utgå från ett relationellt arbete för samtal och dialog, ett miljöterapeutiskt förhållningssätt där inlärning sker i olika miljöer och sammanhang, etcetera. Finns behov av mer riktade terapeutiska behandlingsinsatser så medverkar Fribo till det genom att tillgängliggöra den typen av vård genom extern kontakt via regionens resurser eller någon form av konsultpsykolog. Det viktiga är att finna en väg framåt utifrån en individanpassning för den som bor på Fribo.

Hälsa, välbefinnande och friskvård

Ett salutogent perspektiv betyder att vi har fokus på friskvård och en normalisering av vardagslivet. Det som tillhör sjukvård tar man del av inom sjukvårdens egen försorg. Däremot är det viktigt att man kan få hjälp med att göra sjukvårdskontakter tillgängliga, att få vägledning och stöd kring hur man ska gå till väga, att få möjlighet till personalstöd i kontakter med sjukvården, att få hjälp med hur man ska hantera och hämta ut mediciner etcetera. Att vi arbetar utifrån ett friskvårdsperspektiv avser både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Den som bor på Fribo erbjuds träningsmöjligheter med personal. Det kan vara på gym, promenader, cykling, i simhall, badminton eller liknande. Det kan också vara ett stöd och en hjälp att komma in i någon form av förening i samhället som främjar träningsmöjligheter och friskvård. En god fysisk hälsa bidrar till ett välbefinnande som påverkar även hur man mår psykiskt.

Vi arbetar också aktivt med att skapa dagliga rutiner kring måltider, samt att förmedla vikten av måltidens innehåll, både socialt och näringsmässigt. Personal kan också erbjuda hjälp med matlagning, inköp, att skapa struktur för att säkerställa kosten. Man kan också vid behov ta del av Fribos gemensamma måltider i syfte att säkerställa en fungerande kostsituation.

Kartläggning/utredning

Ibland krävs det en kartläggning, eller en utredning kring livssituationen. Detta för att få en vägledning kring vilka resurser, behov och svårigheter man har som individ. Det underlättar också planeringen för framtiden när målen blir realistiska och verkliga.

På Fribo har vi tillgång till specialistpsykolog och pedagogiskt utbildad personal för att vid behov kunna stötta med en kartläggning av grundläggande behovsområden, eller en mer omfattande psykologutredning.